نرده شیشه ای دفنی

این مدل نرده شیشه تا ارتفاع 11 سانتی متر داخل زمین توسط پروفیل یو چنل و براکت های مخصوص نصب میگردد و نیاز به زیر سازی دارد

یعنی پیش از انجام کف سازی میبایست پروفیل های یو چنل داخل زمین کار گذاشته شوند و بعد از مراحل اتمام کف سازی (نصب سرامیک یا سنگ و یا پارکت ) شیشه ها داخل براکت ها شده و نصب صورت میگیرد.